Home | Contact | Disclaimer 
tevrendenheid
Ook Welcom

Tevredenheidsonderzoeken


Tevreden en betrokken medewerkers en vrijwilligers staat voor Welcom kwaliteit in de uitvoering. Daarom heeft Welcom eind 2017 Tevredenheidsmetingen laten uitzetten door onderzoeksbureau Daar. De uitkomsten worden gebruikt om producten, diensten en arbeidsomstandigheden weer verder kwalitatief te ontwikkelen.

Het onderzoek is digitaal uitgezet onder 303 vrijwilligers die actief zijn voor Welcom. In totaal hebben 138 respondenten de vragenlijst binnen de gestelde termijn geretourneerd. De respons is daarmee 46%; de responsgroep voldoet aan de ISO-normen voor kwantitatief onderzoek.

De vrijwilligers waarderen het werken als vrijwilliger gemiddeld met een 7,6. Geen enkele onderscheiden respondentgroep kent een gemiddeld rapportcijfer toe dat lager is dan 7. Er is dus een breed gedeelde tevredenheid over het werk. Voor gemiddeld alle respondenten voldoet het ook aan de verwachtingen. Ze ervaren zelf veel opbrengsten van het werk, kunnen bijdragen aan de levens en het welzijn van anderen en zijn tevreden over de onderlinge samenwerking.

Ook dit onderzoek is digitaal uitgezet aan de in totaal 53 medewerkers. Van hen vulden 41 de vragenlijst in, een responspercentage van 77%. De uitkomsten zijn daarmee betrouwbaar.

Medewerkers zijn gemiddeld goed te spreken over het werken bij Welcom. Het gemiddelde rapportcijfer komt uit op een 7,5.

In deze publicatie staan de belangrijkste resultaten, conclusies en aanbevelingen weergegeven.